Initial Dex Offering - IDO là gì?

Các dịch vụ dex ban đầu, hoặc IDO, là các mã thông báo đại diện cho bất kỳ loại tài sản nào được lư…