Nói một cách đơn giản, blockchain là gì?

Blockchain là một phát minh đã xuất hiện đồng thời với sự ra đời của cryptocurrencies , nhưng đã b…